Veselá MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ

Zuzana Křivancová  |   50x  |  

Kritéria pro přijetí do MŠ

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno,
Arbesova 50,
příspěvková organizace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Křivancová Zuzana - ředitelka mateřské školy

Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, 466 04

 

S sebou je nutno přinést:

Lékařské potvrzení o řádném proočkování dítěte (nevyplněný tiskopis o proočkování můžete obdržet kdykoliv v MŠ již před zápisem). Bez tohoto dokumentu nebudeme moci zahájit správní řízení! Děti 5 ti leté = předškolní ho mít nemusí.

Do MŠ budou děti přijímány dle stanovených kritérií, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě od ředitelky školy.

 

Kriteria pro přijetí do MŠ

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. 
 

     KRITÉRIA K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
           
                        VĚK
k 31. 8. 2020       
BYDLIŠTĚ Jablonec      SOUROZENEC     CELKEM
           
předškolák 12 10 2   24
předškolák 12 10 0   22
           
4leté 9 10 2   21
4leté 9 10 0   19
           
3leté 6 10 2   18
3leté 6 10 0   16
           
mladší - narození
1. 9. - 31. 12. 2016
3 10 2   15

mladší -narození
1. 9. - 31.12. 2016    

 

3

10 0  

10

 

           
předškolák 12 0 2   14
předškolák 12 0 0   12
           
4leté 9 0 2   11
4leté 9 0 0   9
           
3leté 6 0 2   8
3leté 6 0 0   6
           
mladší -nar.1.9.-31.12.2017 3 0 2   5
mladší -nar. 1.9.-31.12.2017 3 0 0  

1

           
mladší - narození 1.1.2018 a později 0 10 2   12

mladší - narození
1. 1. 2018 a později

  10 0   10
5leté 12 10 2    
4leté 9    
3leté 3    
mladší narození
1. 1. 2018 a později
0    

 

Přijaty mohou být pouze děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování.

                 (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

(Tiskopis si můžete vyzvednout v MŠ)

 

Děti budou do MŠ přijaty s tříměsíční zkušební dobou k 1. 9. 2020, k celodennímu pobytu a od této doby jsou jejich zákonní zástupci dítěte povinni platit úplatu za pobytné a stravu.


V přijímání dětí do MŠ nerozhoduje zaměstnanost rodičů.  
Děti se přijímají do vyčerpání kapacity mateřské školy, která je pro naše zařízení stanovena na 92 dětí.      
 

 

 

Novinky ve vzdělávání v MŠ od školního roku 2017-18

23. 04. 2017

Dle novely školského zákona dochází od školního roku 2017-18 k mnoha změnám ve vzdělávání.

Každý ze zákonných zástupců dítěte by se s těmito novinkami měl seznámit.

Informace najdete na stránkách MŠMT.

 

 

Doporučení k oznámení zahájení a
ukončení individuálního vzdělávání


 


V Praze dne 21. 3. 2017


 

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy publikuje vzory oznámení zahájení a ukončení
individuálního vzdělávání, které mají sloužit zákonným zástupcům dětí a mateřským
školám k oznamování a ukončování individuálního vzdělávání jako jiného
způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vzorový formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Podle
ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte:


 

Označení
mateřské školy:

 

Jméno
a příjmení dítěte:

 

Místo
trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):

 

Rodné
číslo dítěte:

 

Období,
ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno:

 

Důvody
pro individuální vzdělávání dítěte:

 

 

Jméno
a příjmení zákonného zástupce:

 

Místo
trvalého pobytu zákonného zástupce:

 

Doručovací
adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

 

Telefonický
kontakt:*

 

E-mail:
*

 

*
nepovinný údaj

 

Dne:

 

Podpis
zákonného zástupce:

 
 

 

Doručení oznámení:

Oznámení se doručuje řediteli
mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.

Oznámení je možné doručit společně s přihláškou
k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Lhůty pro oznámení:

Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný
zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.

V ostatních případech
doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít
k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

 

Informace o
ověření očekávaných výstupů:

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě
vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně
doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte; způsob a
termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se
ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.

V mateřské škole ......................................
se podle školního řádu uskuteční ověření dne................... s náhradním termínem
dne....................

Zákonný zástupce dítěte, které
je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný
zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním
termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení
individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení
individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vzorový formulář oznámení ukončení individuálního vzdělávání

Podle
ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuální vzdělávání dítěte

 

 

Označení
mateřské školy:

 

Jméno
a příjmení dítěte:

 

Místo
trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):

 

Rodné
číslo dítěte:

 

Den,
kdy má dítě zahájit docházku do mateřské školy:

 

Jméno
a příjmení zákonného zástupce:

 

Místo
trvalého pobytu zákonného zástupce:

 

Doručovací
adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

 

Dne:

 

Podpis
zákonného zástupce:

 

Doručení oznámení:

Oznámení se doručuje řediteli
mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.

Lhůty pro oznámení:

Doporučujeme oznámení učinit
nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy dítě zahájí docházku do mateřské školy.


 

Upozornění:

 

 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ budou zákonní zástupci informováni vyvěšením  seznamu s pořadím, pod jednacím číslem každého uchazeče.

(Své číslo obdrží každý uchazeč pří podání žádosti o přijetí do MŠ.)

 

Do MŠ se můžete přijít před zápisem podívat po telefonické domluvě

 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou
2. 3. 2020                                                                          

Křivancová Zuzana 

ředitelka školy

Telefon:
778 056 140 

 

Soubory ke stažení

potvrzeni lekare.pdf
(pdf, 430kb)
Stáhnout soubor
zadost o prijeti do ms arbesova 2021.pdf
(pdf, 515kb)
Stáhnout soubor
zapis k predskolnimu vzdelavani 2021 - informace.pdf
(pdf, 535kb)
Stáhnout soubor
Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.