Právní důvody zpracování

1.ledna 2020  |   GDPR  |   Zuzana Křivancová  |   902x  |  

Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů):

Právní důvody zpracování

Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů): 

  • Plnění právní povinnosti

    Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zákona, vyhlášky ministerstva, nařízení EU, apod.), která se na správce vztahuje, např. agenda              cestovních dokladů nebo občanských průkazů, stavební řízení, účetnictví.

  • Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

    Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, např. provozování městského kamerového systému     pro potřeby prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku.

  • Plnění smlouvy

    Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost         tohoto subjektu údajů, např. nákup a prodej nemovitostí, pronájem obecních bytů.

  • Oprávněný zájem

    Zpracování je nezbytné pro splnění oprávněného zájmu správce. V případě oprávněného zájmu je nutné posoudit vždy konkrétní situaci, tedy určit, zda             skutečně je zájem oprávněný, a za jakým účelem je nezbytné zpracovat osobní údaje.

  • Ochrana životně důležitého zájmu

    Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. povodně, požáry, nehody.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Zpracování je nezbytné pro plnění účelu, který nelze zařadit pod právní důvody uvedené výše. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a                 jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

    Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být:

        * Srozumitelný

            Vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelné, např. nesmí být součástí všeobecných
            podmínek, obchodní smlouvy.

        * Svobodný

            Každý subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a může svůj souhlas kdykoliv odvolat.

        * Konkrétní

            Souhlas musí být natolik konkrétní, aby v něm subjekt údajů rozpoznal přesný účel zpracování osobních údajů. V případě, že účelů
            má být více, musí být uveden každý zvlášť a o každém musí mít subjekt údajů možnost se samostatně rozhodnout.

        * Informovaný

            Aby bylo možno souhlas se zpracováním osobních údajů považovat za informovaný, je nutné subjektu údajů sdělit:

                - identitu správce,

                - účel jednotlivých způsobů zpracování,

                - jakých osobních údajů se zpracování bude týkat, a to alespoň podle jejich druhu,

                - informaci o možnosti souhlas kdykoliv odvolat,

                - zda osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,

                - zda zpracovávané osobní údaje budou předávány třetím stranám.

  • Jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

 

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis do MŠ 2023

Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2023 od 8 - 16 hodin (8:00-11:30/13:00-16:00)

Pro školní rok 2023-24

má MŠ 19 volných míst.

 I. krok: generování žádostí o přijetí od 24.4. do 10.5.

II. krok: příjem žádostí (Zápis) 11.5. 2023 v MŠ od 8 - 16 hodin

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu od 25.5. budou výsledky zveřejněny na webových stránkách MŠ  a veřejně přístupném místě v MŠ.

Pro děti narozené do 31.8.2018 je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu dětí potřebujete

Občanský průkaz pro prokázání trvalého bydliště v Jablonci nad Nisou.

Potvrzení o očkování dítěte ne starší 3 měsíce, vytiskne se vám zároveň s online přihláškou.

Rodný list dítěte.


Den otevřených dveří - čtvrtek 27.dubna 2023 - od 16:00 do 17:00 hodin

 

Rodiče a děti si mohou prohlédnout třídy v obou budovách, popovídají si s paní učitelkou o tom, co je zajímá - připravte si otázky. Prohlídky školky budou umožněny po skupinkách, vždy s paní učitelkou. Těšíme se na vás.

Zveřejněno: 1.9.2021
PROJEKT Šablony III. EU
Zveřejněno: 8.9.2020
Nové webové stránky

Spustili jsme nové webové stránky naší MŠ!

Zveřejněno: 1.9.2020
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se nachází v klidné části města, blízko lesa a přehrady a naším cílem je společně s rodiči a dětmi budovat přátelské prostředí, ve kterém nám všem bude příjemně.

Od 1. 2. 2020 se naše mateřská škola rozšířila o dvě další třídy v nově postavené budově v areálu mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika
Anketa