Názvosloví, vymezení pojmů

1.ledna 2020  |   GDPR  |   Zuzana Křivancová  |   1013x  |  

· Anonymní údaj

Údaj, který v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování osobních údajů nelze vztáhnout k identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě.

· Automatizované zpracování osobních údajů

Běžně rozšířená forma zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

· Biometrický údaj

Osobní údaj technického charakteru zpracování osobních údajů fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, který umožňuje
jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, DNA, apod.

· Dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů (zkráceně také ÚOOÚ) je v České republice nezávislým orgánem, který:

  • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů,
  • přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona,
  • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.

· Důvěrnost

K informacím či datům mají přístup pouze oprávněné osoby.

· GDPR

Právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení
s jejich daty včetně osobních údajů. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR
(General Data Protection Regulation), které je účinné od 25. května 2018.

· Integrita

Informace či data nebyla změněna neoprávněnou osobou.

· Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba

Fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.

· Osobní údaj

Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje
o zesnulých osobách.

· Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Neboli DPO (z anglického Data Protection Officer) je pracovní pozice stanovená dle GDPR. Hlavním úkolem DPO je monitorování souladu zpracování
osobních údajů správce s povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

· Právní důvody

Oprávnění správce osobní údaje zpracovávat.

· Profilování

Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů
vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu,
osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

· Příjemce osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem ČR, se za příjemce
nepovažují. Orgány veřejné moci, kterým jsou osobní údaje sdělovány na základě právní povinnosti pro účely výkonu jejich úředních povinností, jako jsou daňové
a celní orgány, finanční vyšetřovací jednotky, nezávislé správní orgány nebo orgány finančního trhu příslušné pro regulaci trhů s cennými papíry a dohled
nad nimi, by neměly být považovány za příjemce, pokud obdrží osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení konkrétního šetření v obecném zájmu v souladu
s právem EU či ČR. Žádost o sdělení osobních údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla být vždy písemná a odůvodněná, měla by se týkat jednotlivého případu a
neměla by se vztahovat na celou evidenci, ani vést k propojení evidencí. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci by mělo být v souladu s
platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelů zpracování osobních údajů.

· Pseudonymizace

Proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje týkající se stejné fyzické osoby, aniž by bylo nutné znát její
totožnost. Pseudonymizované osobní údaje nejsou anonymizovanými údaji, proto se na ně stále vztahuje regulace GDPR.

· Souhlas subjektu údajů

Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením
své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

· Správce

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů.

· Subjekt údajů

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

· Uchovávání osobních údajů

Udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.

· Zpracovatel

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

· Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí,
použití, zpřístupnění přenosem, šíření, nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním osobních údajů, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

·Zvláštní kategorie osobních
údajů

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,
členství v odborech, zpracování genetických a biometrických osobních údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Grafika
Aktuality
Zveřejněno: 29.5.2024
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
20240529070154.pdf
(pdf, 97kb)
Zveřejněno: 18.3.2024
ZÁPIS 2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci webové aplikace
„Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/


Zápis do MŠ v aplikaci krok za krokem
I. krok: generování žádostí
od 22. 4. do 13. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)


II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
úterý 14. května 2024 (v časech určených MŠ) - odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.


III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 29. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ.


Pro děti narozené do 31. srpna 2019 je předškolní vzdělávání povinné!


Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.


Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Zveřejněno: 18.3.2024
Den otevřených dveří.

Dne 25.4. 2024 od 15:30 - 16:30 hodin zveme na prohlídku naší MŠ.

Zveřejněno: 1.9.2023
Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti stránek

  1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

  1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Zveřejněno: 1.7.2023
PROJEKT Šablony IV. EU

Zveřejněno: 25.5.2023
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
20230525064726.pdf
(pdf, 74kb)
Zveřejněno: 24.5.2023
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A ŽÁKY S DOČASNOU OCHRANOU ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧОГО С
Zveřejněno: 15.3.2023
Zápis 2023

Zobrazit vše

Grafika
Anketa